ДОГОВІР про надання послуг із вивчення Англійської мови.
Фартушна Анастасія Анатоліївна, надалі – Виконавець, з однієї сторони, та _________________________________________________________________,
надалі – Студент, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом договору є надання Виконавцем послуг Студенту, спрямованих на підвищення його рівня володіння англійською мовою і проходження інтерв'ю в готельно-ресторанній сфері та проходження співбесіди для пошуку роботи за кордоном згідно методики компанії WorkEmirates ТМ, які оплачуються Студентом на умовах цього Договору.
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1 Виконавець зобов'язується:
2.1.1 забезпечити Студента унікальними матеріалами в електронному вигляді, що були розроблені фахівцями у сфері готельно-ресторанного бізнесу та вивчення англійської мови для роботи за кордоном.
2.1.2 проводити курси з вивчення англійської мови за методикою компанії WorkEmirates ТМ ;
2.1.3 надати Студенту детальний (щоденний) план проведення курсів в тижневий термін з моменту підписання даного договору. Детальний план кожного набору формується індивідуально і залежить від кількості і рівня англійської мови зареєстрованих учасників;
2.1.4 надати тренера-викладача для викладання за методикою компанії WorkEmirates ТМ;
2.1.5 проводити пояснення матеріалу тренінгу російською мовою, для розуміння і засвоєння матеріалу Студентом;
2.1.6 проводити роботу зі Студентом в рамках курсів (тренінги/вебінари/індивідуальні завдання/спілкування в месенджерах) щоденно;
2.1.7 вести чат в наступних месенджерах: Viber/WhatsUp/Telegram, створювати теми;
2.1.8 вимагати у Студента виконання домашніх завдань, здійснення підготовки до тренінгів, відповідати в месенджерах, проходження тестів;
2.1.9 стежити за засвоєнням матеріалів Студентом, регулярним повторенням, відвідування тренінгів, виконання домашніх завдань.
2.1.10 надати направлення по веб-сайтам для розміщення резюме та перелік документів для самостійного пошуку роботи
2.2 Виконавець має право:
2.2.1 припинити дію Договору без повернення оплати у разі, якщо Студент пропустив більше 3х (трьох) вебінарів або не виходить на зв'язок без попередження, оскільки в такому випадку Виконавець не може гарантувати якість наданих послуг;
2.2.2 припинити дію Договору у разі відсутності зв'язку зі Студентом без попереднього письмового попередження протягом 7 календарних днів за вказаними при реєстрації контактними даними;
2.2.3 вимагати від Студента дотримання методики компанії WorkEmirates ТМ.
2.3 Студент зобов'язується:
2.3.1 своєчасно здійснити оплату згідного даного договору у розмірі 299 (двісті дев'яносто дев'ять) доларів США (за комерційним курсом в гривні на день оплати www.privat24.ua) згідно відповідного рахунку-фактури не пізніше трьох календарних днів з моменту отримання рахунку на електронну пошту;
2.3.2 слідувати інструкції, методології, виконувати рекомендації Виконавця і відвідувати всі тренінги згідно розкладу.
2.4. Студент має право:
2.1.1 користуватися послугами Виконавця для вивчення англійської мови відповідно до положень цього Договору;
2.1.2 отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються;
2.1.3 в разі, якщо Студент був відсутнім на занятті, Студент має право отримати запис уроку;
2.1.4 безкоштовно користуватися бібліотекою та відеотекою Виконавця.
3.ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1 Вартість послуг за умовами цього Договору складає 299 ( двісті дев'яносто дев'ять) доларів США, зазначена в рахунку-фактурі, який сформовано в національній валюті України за курсом на день підписання цього договору.
3.2 Послуги оплачуються готівкою або перераховуються на розрахунковий рахунок Виконавця. Документом, що підтверджує внесення плати, є квитанція, видана банком, платіжне доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала або електронна квитанція (чек) банку.
4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
4.1 Договір вважається укладеним з моменту підписання обома сторонами умов цього Договору та сплати Студентом вартості послуг згідно п.3.1 цього Договору і діє протягом місяця з дати проведення першого тренінгу.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе за даним Договором зобов'язань, якщо таке невиконання або неналежне виконання є причиною дії обставин надзвичайного характеру, що виникли після його укладання, які Сторони не могли передбачити, запобігти їх виникненню і попередити їх наслідки. До обставин надзвичайного характеру слід відносити будь-які стихійні лиха, аварії, пожежі, війни, бойові дії, страйки, дії органів влади і управління, а також будь-які інші обставини, що звичайно розуміються в практиці укладання договорів, як обставини, які звільняють від відповідальності за Договором. До обставин надзвичайного характеру не відносяться обставини особистого характеру, зокрема захворювання.
6. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
6.1. Сторони домовились, що даний Договір в повному об'ємі є конфіденційним, та обидві сторони беруть на себе зобов'язання дотримуватися конфіденційності;
6.2. Студент надає згоду на користування його персональними даними задля того, щоб Виконавець зміг виконати взяті на себе зобов'язання за цим Договором у повному обсязі;
6.3. Студент зобов'язується не розголошувати третім особам будь-яку інформацію про методику та матеріали отриманні під час тренінгів.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1 У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
7.2 Виконавець несе відповідальність за обсяг та якість надання послуг безпосередньо Студенту відповідно до умов цього Договору.
7.3 Виконавець гарантує після після проходження курсу тренінгів видати Студенту сертифікат про вивчення англійської мови за авторською методикою компанії WorkEmirates ТМ .
8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Виконавець:
ФОП Фартушна А.А.,
Адреса: м. Київ, вул. Еспланадна 20, оф. 622
Тел. +38 (050) 328-65-00
e-mail: wenglish.learn@gmail.com
ЄДРПОУ 3244818961
Р/Р 26007052625053
IBAN
UA673052990000026202867999928
ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО 320649
Студент П.І.Б: _______________________________________________________________________
Дом. Адреса:______________________________ __________________________________________ Телефон: _________________________________
Паспорт: серія____номер____________________
Виданий__________________________________
Від ______________________________________ ______________________ /(________________)/

Made on
Tilda